تسلیت به ایران بزرگ

بعد از آزادی و شادمانی مردم وطنم بازخواهیم گشت