مقدماتی

آموزش پایگاه داده GraphQL از 0 تا 100

مورد تائید ایران مدرن

 • 115 امتیاز
 • 39 دانشجو
 • 1 ساعت

90,000 90000 تومان مشاهده جزئیات

مقدماتی

آموزش پایگاه‌داده ویژه کش Redis

مورد تائید ایران مدرن

 • 192 امتیاز
 • 56 دانشجو
 • 42 دقیقه

90,000 90000 تومان مشاهده جزئیات
پرفروش
پرفروش
پرفروش
پرفروش

مقدماتی

آموزش پایگاه داده GraphQL از 0 تا 100

مورد تائید ایران مدرن

 • 115 امتیاز
 • 39 دانشجو
 • 1 ساعت

90,000 90000 تومان مشاهده جزئیات

مقدماتی

آموزش پایگاه‌داده ویژه کش Redis

مورد تائید ایران مدرن

 • 192 امتیاز
 • 56 دانشجو
 • 42 دقیقه

90,000 90000 تومان مشاهده جزئیات
پرفروش
پرفروش
پرفروش
پرفروش